The Book Pond
1022 recensioner
2865642 besök
Vassa föremål
pixel
Gillian Flynn
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Sharp objects
Svensk titel: pixel Vassa föremål
Bokförlag: pixel Modernista
Utgiven: pixel 2014
ISBN: pixel 978-91-7499-572-5