The Book Pond
1055 recensioner
3227746 besök
Skuggan över stenbänken
pixel
Maria Gripe
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Skuggan över stenbänken
Bokförlag: pixel Bonniers Juniorförlag
Utgiven: pixel 1982
ISBN: pixel 91-48-50725-3