The Book Pond
1083 recensioner
4475760 besök
Spöket på Canterville
pixel
Oscar Wilde
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The ghost at Canterville
Bokförlag: pixel Skandinavisk press
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-7472-208-5
Ej recenserad.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: